LÄTTBYGG - Byggsystem för lågenergihus

Vi konstruerar och levererar hus i hela Sverige och erbjuder ett modernt och rationellt sätt att bygga välisolerade och energisnåla hus. Egna ritningar eller arkitekt ritat spelar ingen roll, vi tar fram exakt det hus som du vill ha.

Din skiss eller A-ritning utgör underlag för att ta fram en offert på konceptet.

Den pågående energidebatten har gjort alla som bygger hus mycket medvetna och vid nybyggnation är energisnåla hus idag en självklarhet.

 

LÄTTBYGGS Byggsystem

Fördelen med Lättbyggs byggsystem är att det ger låga U-värden i de olika konstruktionerna.; för yttervägg ner till 0,086 och för tak ner till 0,072. Vi redovisar värdena på olika tjocklekar i flera konstruktionstyper. Det innebär att Du som kund har full valfrihet att bestämma hur väl Du vill isolera huset.

Med tjockare väggar och mer isolering blir naturligtvis husen mer energieffektiva. Vår konstruktion med lättbalkar, heltäckande isoleringsskikt och lösullsisolering reducerar köldbryggor och utan blockskarvar. Vi använder Ekofibers eller Termoträs lösullsisolering för bästa utfyllnad i alla konstruktioner. Du själv väljer Isoleringsmaterial. Både Ekofiber och Termoträ har en hög värmelagringsförmåga och med den effektiva installationslösningen undviker man fukt och slipper dessutom spill och monteringskostnader.

En följd av samhällets ökade krav på låg energiåtgång är att kommunerna idag kräver en energiberäkning innan man kan få ett startbesked, den ingår i Lättbyggs byggsystem.

 

Fuktsäkert

LÄTTBYGGS materialval och byggmetod ger sammantaget en mycket bra och fuktsäker konstruktion;

Lättbalken har liten andel trä i flänsar och är till största delen tillverkad av väderbeständig träfiberboard. Detta innebär att lättbalken är mindre fuktkänslig än vanligt virke.

Allt material levereras i väderbeständiga paket, vilket gör att dessa kan förvaras utomhus. Detta innebär en bättre tidsplanering på arbetsplatsen dvs man kan undvika resning av stommen vid dåligt väder.

Tack vare hög prefabriceringsgrad, med bland annat exaktkapad stomme, är tiden för att resa ett vädertätt hus mycket kort. Detta medverkar också till en torrare byggnation.

Utvändigt ingår en heltäckande isoleringsskiva -  Parocs Klimatskiva eller Steicos Universal vilket är en träbaserad skiva tillverkad för att få en fuktsäker och varm stomme, Dessa skivor bidrar även till en snabbare uttorkning.

Tack vare att samtliga konstruktioner isoleras med lösull, kan den invändiga ångbromsen monteras före isoleringen, vilket innebär att ingen fukt tillförs stommen och att uttorkningen kan starta tidigare.

Metoden med att spruta lösull innebär även en säker och vädertät installation. Dessutom behövs ingen lagring av isolering på byggplatsen viket borgar för en helt fuktfri installation av isoleringen!

Vi använder Ekofiber, www.ekofiber.se eller Termoträ, www.termotra.se. Produkternas hygroskopiska egenskaper innebär att uttorkning av eventuell fukt i stommen underlättas. Fukt i en liten mängd trä fördelas ut i en stor mängd cellulosaisolering, med låg fukthalt (ca 8 - 12%).

Under både byggtiden och under brukartiden så hjälper den invändiga ångbromsen till med att torka ut konstruktionerna på ett effektivt sätt. I och med att den inte är helt ångtät, innebär det att uttorkning medges även inåt i konstruktionen.

 

Väggar med Lättbalk

75% mindre värmeförlust

Väggar uppbyggda med Masonite Beams I-balk ger god byggekonomi samtidigt som de blir utmärkta ur energihänseende, eftersom regeln ger mycket små köldbryggor med det bärande skiktet som samtidigt är isolerande. Goda energivärden erhålls därmed för en relativt tunn vägg. I-balken passar därmed mycket bra i lågenergi- och passivhus.

Utredningar visar att användande av I-balk minskar värmeförluster med ca 75% via köldbryggor och att u-värdet i genomsnitt blir 15% lägre än för konventionella träregelkonstruktioner. För ett hus med en stomkonstruktion i trä sänks därmed den totala energiförbrukningen med hela 7% enbart genom att använda I-balk istället för traditionell massivregel.        


40% ökad byggeffektivitet

Masonite Beams väggregel är rak och dimensionsstabil, samtidigt som arbetsmoment för uppbyggnad förenklas genom att väggreglar kan tillverkas i bredder upp till 400mm. Därigenom undviks en konstruktion med olika regelskikt för att uppnå en tjock och välisolerad vägg.

Funktionsanpassade och exaktkapade reglar för varje enskild del av konstruktionen och beprövade konstruktioner ger en total byggeffektivitet med minimalt materialspill. Därmed är det möjligt att räkna hem 40% minskning av arbetstiden för uppförandet av en vägg med Lättbyggs väggpaket jämför med traditionell massivregel.

65% mindre råvara för en hållbar miljö

Genom att vår I-balk utnyttjar klena virkesdimensioner, åtgår ca. 65% mindre råvara jämfört med massivt konstruktionsvirke. Samtidigt har vår träbaserade I-balk mycket låga egenemissioner.

 

Tak

Flexibilitet i utformning

Ett tak uppbyggt av Masonite Beams I-balk är ett mycket kostnadseffektivit alternativ för att åstadkomma välisolerade konstruktioner.  I-balk i kombination med funktionsanpassning såsom högben, urhak, vinklar och påspik vid synliga taktassar, ger dessutom stor flexibilitet i utformningen av tak.

Starkt och långt

Balkhöjder på upp till 500 mm gör att det är möjligt att klara stora spännvidder, även med höga snölaster. Höga balkhöjder medför även att det är enkelt att uppnå takkonstruktioner med mycket god isolering och I-balken passar därmed mycket bra som tak i lågenergi- och passivhus.


Lätt på bygget

I-balkens låga vikt ger fördelar vid montage av takkonstruktioner. Den låga vikten ger lägre transportkostnader och mindre behov av stora kranar på byggplatsen. En person bär lätt en 250 mm hög, 10 m lång balk, som har en vikt på 31 kg. Vikten för motsvarande homogena träbalk är 66 kg.

 

Golv

Formstabilitet

Låg andel homogent trä och limmade komponenter gör Masonite Beams I-balkar mycket formstabila. Produkterna kännetecknas av minimal skevhet, låg krympning samt en mycket rak produkt.

Fördelarna med att använda I-balk, jämfört med traditionella träbjälklag är många:

Jämna golv och väggar - minimerad risk för reklamationer

Inga synliga springor och sprickor på golv - nöjda slutkunder

Inga onormalt stora rörelser som varierar över året - säkrare tätskikt

Mycket liten risk för golvknarr

 

Enkla installationer med 38% högre effektivitet

Masonite Beams I-balk i golvkonstruktioner medför ett enkelt utförande av installationer genom smidig håltagning i det tunna OSB-livet. Att göra hål i våra balkar går snabbt och är enkelt. Om kunden önskar kan balkarna även levereras färdigborrade från fabrik.

Tid och pengar sparas genom att en montör arbetar mer effektivt med kortare ledningsdragningar och färre rörkrökar. Samtidigt medför funktionsanpassade balkar och beprövade konstruktioner en total byggeffektivitet med minimalt materialspill. Därmed är det möjligt att räkna hem 38% minskning av arbetstiden för uppförandet av ett bjälklag med I-balk jämfört med traditionell massivregel.

 

Golv med höga akustiska krav

Flerfamiljhus och hus med lägenhetsskiljande bjälklag medför högre akustiska krav för att uppnå god ljudkomfort mellan bostäder, t.ex. med avseende på stegljud och luftljud. Masonite Beams har arbetat med forskning och utveckling av akustiska lösningar för bjälklag i mer än 30 år och ligger fortfarande i framkant inom området.